กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม

Q & A ถาม-ตอบ

ประเภทภัย

กลุ่ม

ไขข้อข้องใจ
1. อัคคีภัยบ้าน 1 หลัง กับ วาตภัยบ้าน 1 หลัง ให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่

 แนวทางการพิจารณา "ภัยพิบัติ" ของกระทรวงการคลัง มีดังนี้

 

1. ภัยที่เกิดขึ้นต้องมีลักษณะเป็นภัยพิบัติ คือ

         1) มีการกระทำหรือเหตุต่างๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคล หรือสัตว์ ทำให้เกิดขึ้น ซึ่งทำให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของคนในสังคมหรือชุมชน

         2) ต้องเป็นสาธารณภัย กล่าวคือ ภัยที่เกิดแก่คนหมู่มาก มิใช่เกิดแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยชุมชนที่ประสบภัยพิบัติไม่สามารถป้องกันหรือจัดการแก้ไขกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง

2. เป็นภัยที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน

3. จำเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน

4. อยู่ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับงบประมาณรายจ่าย

 

          รวมถึง ตามระเบียบฯ ข้อ 5 ได้กำหนดนิยาม "ภัยพิบัติ" หมายความว่า สาธารณภัย อันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ... ตลอดจนภัยอื่นๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคลหรือสัตว์ทำให้เกิดขึ้น ซึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน โดยไม่ได้กำหนดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องมีจำนวนมากน้อยเพียงใด 

 

          สรุปว่า วาตภัย ถือเป็นสาธารณภัย สามารถให้ความช่วยเหลือได้โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากน้อยเพียงใด สำหรับอัคคีภัย จะเข้าข่ายเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบฯ ก็ต่อเมื่อเกิดแก่คนหมู่มากหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการในปัจจัยพื้นฐาน จนเกินขีดความสามารถที่ชุมชนจะรับมือหรือจัดการเองได้ และเกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากน้อยเพียงใดเช่นเดียวกัน

 

Reference : สส 0021/ว 11355 ลว. 9 กันยายน 2559


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 213 ครั้ง