กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

กลุ่ม
แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด :
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม
ดาวน์โหลด :
มาตรการองค์กร “สมุทรสงครามร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ในพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 1053/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ดาวน์โหลด :
https://drive.google.com/file/d/1YXOx5geTyt69p794fY50sH2EyrvMDqMT/view ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนแผน ปภ. ปี 2558 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด :
http://bit.ly/2CE0lT4 ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9196 ครั้ง