กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรม ปภ.สส.

กิจกรรม ปภ.จ.สมุทรสงคราม

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
27/1/2566
โครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2566
27/1/2566
การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดสมุทรสงคราม (ก.ช.ภ.จ.สมุทรสงคราม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
25/1/2566
การรณรงค์เนื่องใน "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน"
25/1/2566
โครงการลงแขกลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประชารัฐ
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4740 ครั้ง