กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม

ปีใหม่ 2566

หนังสือราชการ

กลุ่ม
20/12/2565
แผนปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม
20/12/2565
คำสั่งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ + แบบตรวจติดตาม + รายชื่อจุดตรวจร่วมและจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566
20/12/2565
คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 3826/2565 เรื่อง คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม
20/12/2565
แบบบันทึกผู้ประสบอุบัติเหตุ (ปภ.บอ.4)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 206 ครั้ง