กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม

ITA 2021

ITA 2021

กลุ่ม
1 2
30/4/2564
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
9/4/2564
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564
9/4/2564
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการที่มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน โดยต้องมีรายละเอียดของประเภทบริการและวิธีการ ขั้นตอนให้บริการที่ชัดเจน
3/4/2564
แสดงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี โดยมีรายละเอียดครบถ้วน และเป็นข้อมูลระยะ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 862 ครั้ง