กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม

สงกรานต์ 2565

หนังสือราชการ

กลุ่ม
1 2
31/3/2565
การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565
8/4/2565
1. รายชื่อจุดตรวจร่วมและจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 2. แบบตรวจติดตามประเมินผลและตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัด - อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 11 จุด (2 จุดหลัก / 9 จุดรอง) - อำเภออัมพวา จำนวน 13 จุด (2 จุดหลัก / 11 จุดรอง) - อำเภอบางคนที จำนวน 11 จุด (2 จุดหลัก / 9 จุดรอง) รวมทั้งสิ้น 35 จุด (จุดตรวจร่วม 6 จุดหลัก / ด่านชุมชน 29 จุดรอง)
8/4/2565
1. คำสั่งที่ 683/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรสงคราม 2. หนังสือ ที่ สส(ศปถจ)0021-ว036 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 เรื่อง ส่งสำเนาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรสงคราม 3. แบบตรวจติดตามประเมินผลและตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัด ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 4. รายชื่อจุดตรวจร่วมและจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 - อำเภอเมืองสมุทรสงคราม รวมทั้งสิ้น 11 จุด (2 จุดหลัก / 9 จุดรอง) - อำเภออัมพวา รวมทั้งสิ้น 13 จุด (2 จุดหลัก / 11 จุดรอง) - อำเภอบางคนที รวมทั้งสิ้น 11 จุด (2 จุดหลัก / 9 จุดรอง) รวมทั้งสิ้น 35 จุด (จุดตรวจร่วม 6 จุดหลัก / ด่านชุมชน 29 จุดรอง)
8/4/2565
1. คำสั่งที่ 682/2565 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรสงคราม และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรสงคราม 2. หนังสือ ที่ สส(ศปถจ)0021-ว035 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรสงคราม และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรสงคราม
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1704 ครั้ง