กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2557
ข้อ 19 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในพื้นที่ระดับจังหวัด
(2) กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ

1. จัดทำและปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด 
2. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ 
3. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด 
4. บริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานรัฐพิธีและราชพิธี งานเรื่องราวร้องทุกข์ งานวินัย งานการเจ้าหน้าที่ งานกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดและการพัฒนาระบบราชการ งานบริหารความเสี่ยง งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะของหน่วยงาน 
 

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

1. วิเคราะห์ สำรวจข้อมูลด้านสาธารณภัย พื้นที่เสี่ยงภัย สภาพภูมิประเทศ ที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดสาธารณภัย
2. เฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ แจ้งเตือนภัย รายงาน ติดตามสถานการณ์สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งประเมินและรายงานระดับความรุนแรงขั้นต้นของสาธารณภัย
3. จัดทำแผนปฏิบัติการความเสี่ยงภัยด้านต่างๆ และแผนการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัย
4. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทีมกู้ชีพกู้ภัย และภาคีเครือข่าย
5. ฝึกซ้อมการป้องกันสาธารณภัยระดับจังหวัด
6. ประสานการปฏิบัติงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
7. บริหารจัดการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย อพยพ และกู้ชีพกู้ภัยในสภาวะฉุกเฉินโดยการบูรณาการ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2562 ) และประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ตาม พรบ.ปภ.ปี 2550)
2. ประเมินความเสียหายจากสภาพข้อเท็จจริงและข้อมูลการขอรับการช่วยเหลือให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด
3. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
4. จัดตั้งและอำนวยการบริหารจัดการศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
5. สนับสนุนและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
6. ดำเนินการเสนอข้อพิจารณาเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
7. ติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย
8. ให้คำแนะนำ ปรึกษา หารือ ประเด็นข้อขัดข้องหรือไม่ชัดเจนในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 82 ครั้ง