กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม

อบรมเงินทดรอง

Download

เอกสารประกอบการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภ้ยพิบ้ติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562


1. Power point  บรรยาย การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ กท.กค. ว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2562 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

3. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

4. หลักเกณฑ์ปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

7. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติ

8. แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย (จากผู้อำนวยการท้องถิ่น ถึง ผู้อำนวยการอำเภอ)


9. แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย (จากผู้อำนวยการอำเภอ ถึง ผู้อำนวยการจังหวัด) 


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 272 ครั้ง