กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2558
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 


(5/12/62) 
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ) 
Download แผน ปภ.จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)  || คลิกที่นี่ (.rar)

----------------------------------------------------
คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 554/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562  คลิ๊กที่นี่ (25/03/62)  

-----------------------------------------------------


(26/08/62)  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สส0021/ว1214 ลงวันที่ 26 ส.ค.62 เรื่อง ผลการประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 || คลิกที่นี่ (PDF)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1    สรุปผลการประชุมคณะทำงาน || คลิกที่นี่ (PDF)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2    Qr Code ดาวน์โหลดแผนที่ได้ปรับเปลี่ยน || คลิกที่นี่ (PDF)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3    รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม || คลิกที่นี่ (PDF)
Download ทั้งหมด || คลิกที่นี่ (.rar)

 
 (26/08/62)  - ร่าง - แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ) 
Download (ร่าง) แผนฯ ทั้งหมด || คลิกที่นี่ (.rar)
บทที่ 1 สถานการณ์สาธารณภัยของจังหวัดสมุทรสงคราม || คลิกที่นี่ (PDF)
บทที่ 2 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย || คลิกที่นี่ (PDF)
บทที่ 3 หลักการจัดการสาธารณภัย || คลิกที่นี่ (PDF)
บทที่ 4 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย || คลิกที่นี่ (PDF)
บทที่ 5 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน || คลิกที่นี่ (PDF)
บทที่ 6 การสื่อสารและโทรคมนาคม || คลิกที่นี่ (PDF)
บทที่ 7 การฟื้นฟู || คลิกที่นี่ (PDF)
บทที่ 8 การขับเคลื่อนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558 ไปสู่การปฏิบัติ || คลิกที่นี่ (PDF)
ภาคผนวก  || คลิกที่นี่ (PDF)
 
 

-----------------------------------------------------

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 269 ครั้ง