กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม

บัญชีผู้เชี่ยวชาญ

บัญชีผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณภัย


ลำดับที่ ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
  ด้านการบริหารจัดการน้ำ
1 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม 034-756646 / 081-7668360
  ด้านการอุตุนิยมวิทยา  
1 ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม 034-711058 / 086-5165950
  ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
1 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  ด้านสาธารณสุขและพฤติกรรมสุขภาพ  
1 ผศ.ดร.ภญ.พิมพ์พร  ทองเมือง
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
034-773902 / 095-0599455
  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1 ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม 034-713135 / 081-7520872
  ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง  
1 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม 034-711903 / 081-5877548
  ด้านวิศวกรรมจราจร  
1 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 034-762661 / 081-8680691
2 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม 034-756590 / 081-5747889
  ด้านสังคมสงเคราะห์และกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม  
1 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม 034-712614 / 081-1730172
     

                                                                                                                                                                          ข้อมูล Update มิ.ย.2022

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 105 ครั้ง