กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม

ITA 2020

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) 
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงครามที่ ชื่อตัวชี้วัด รายละเอียด / สรุปข้อมูลและองค์ประกอบ Download
1 O1
โครงสร้าง
    ๏ แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของจังหวัด
    ๏ ให้เชื่อมโยงไปยังทุกส่วนราชการสังกัดการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ทุกหน่วยงาน
 O1 โครงสร้าง (คลิก)
2 O2 ข้อมูลผู้บริหาร  O2 ข้อมูลผู้บริหาร (คลิก)
3 O3 อำนาจหน้าที่  O3 อำนาจหน้าที่ (คลิก)
4 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (คลิก)
5 O5 ข้อมูลการติดต่อ
ต้องมีที่อยู่ของจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 O5 ข้อมูลการติดต่อ (คลิก)
6
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (คลิก)
7 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ (คลิก)
8 O8 Q&A
ช่องทางที่ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลและหน่วยงานสามารถตอบคำถามในลักษณะการสื่อสารสองทางเช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น และ เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ ของจังหวัด
 O8 Q&A (คลิก)
9 O9 Social Network
แสดงสังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น โดยเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของจังหวัด
 O9 Social Network (คลิก)
10 O10 แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินภารกิจของจังหวัดที่มีระยะ 1 ปี และมีรายละเอียดต่าง ๆ และบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
 O10 แผนดำเนินงานประจำปี (คลิก)
11 O11 รายงานการกกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
แสดงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี โดยมีรายละเอียดครบถ้วน และเป็นข้อมูลระยะ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
 O11 รายงานการกกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน (คลิก)
12 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีสรุปรายละเอียดต่าง ๆ และเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (คลิก)
13 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยต้องมีรายละเอียดของการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน
 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (คลิก)
14
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการที่มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน โดยต้องมีรายละเอียดของประเภทบริการและวิธีการ ขั้นตอนให้บริการที่ชัดเจน
 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คลิก)
15
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563
 O15 ข้อมูลเชิงสถิติให้บริการ (คลิก)
16
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2563
 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (คลิก)
17
O17 E-Service
ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของจังหวัดฯ
 O17 E-Service (คลิก)
18 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดที่มีระยะ 1 ปี และมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (คลิก)
19 O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีโดยเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
 O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (คลิก)
20 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี โดยเป็นผลของปี พ.ศ. 2562
 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (คลิก)
21 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุตามที่ต้องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2563
 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (คลิก)
22 O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563
 O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (คลิก)
23 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 โดยมีข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ที่เป็นสาระสำคัญให้ครบถ้วน และจำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (คลิก)
24 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2562 ทั้งงบ Function และงบ Area โดยต้องมีข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เช่น งบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
 O24 ตารางแสดงงบประมาณและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิก)
25 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายให้การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยเป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือนโยบายของจังหวัดและใช้บังคับในปี 2563
 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิก)
26 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลตาม O25 ในมิติต่าง ๆ
 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิก)
27 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในปี 2563
  ๏ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกฯ
  ๏ หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งฯ
  ๏ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  ๏ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
  ๏ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คลิก)
28 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (คลิก)
29 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ระบุรายละเอียดของการปฏิบัติงาน วิธีการที่บุคคลภายนอกจะร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนจัดการเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คลิก)
30 O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คลิก)
31 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบประจำปี
เป็นข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินการและเป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563
 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (คลิก)
32 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลักของจังหวัด
 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (คลิก)
33 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แสดงรายละเอียดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผนร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น โดยเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (คลิก)
34 O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นหรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
 O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (คลิก)
35 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แสดงรายละเอียดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน เกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส โดยเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (คลิก)
36 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยเป็นข้อมูลการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (คลิก)
37 O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แสดงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานตามผลการประเมินความเสี่ยงตามข้อ O36 โดยเป็นข้อมูลดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
 O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (คลิก)
38 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แสดงการดำเนินการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน โดยเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2563
 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (คลิก)
39 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มีแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดนเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (คลิก)
40 O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยเป็นข้อมูลระยะ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
 O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน (คลิก)
41 O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยเป็นรายงานผลของ ปี พ.ศ. 2563
 O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (คลิก)
42 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562 โดยรายละเอียดการวิเคราะห์ ครบถ้วนตามที่กำหนด รวมถึงมีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ
โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (คลิก)
43 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (คลิก)

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 257 ครั้ง